Lekcie

Darí sa čiernej ekonomike len po tme?

Čierna (sivá) ekonomika predstavuje súhrn ekonomických vzťahov, ktoré porušujú bežné etické a morálne normy spoločnosti.

391839
27.03.2013

„ Ľudia v sivej ekonomike míňajú a zarábajú najmä vtedy, ak neveria, že štát efektívne využíva ich dane“
Dominik Orfánus

Autorka lekcie: Mária Tinková, Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín

Cieľ lekcie

Cieľom tejto lekcie je aby žiaci pochopili a rozlíšili, čo je čierna (sivá) ekonomika, jej nelegálne aktivity, aký je jej dopad na ekonomiku a spoločnosť.

dari sa ciernej ekonomike len po tme obrazok

Metódy

Výklad
Analýza odborných článkov
Prezentácia
Diskusia

Základné tézy

Čierna (sivá) ekonomika predstavuje súhrn ekonomických vzťahov, ktoré porušujú bežné etické a morálne normy spoločnosti. Ide jednoznačne o nezákonné hospodárske vzťahy, ktoré, ak sú odhalené a preukázané, sú trestne postihnuteľné. Ale väčšinou sú na hranici zákona a sú preto ťažko právne postihnuteľné. Každý zákon má svoje chyby.

Charakteristika lekcie

Dve vyučovacie hodiny

Úvod hodiny (5 min)
Učiteľ uvedie tému a formu hodiny i jej cieľ.

Výklad učiva (5 min)
Učiteľ stručne priblíži, čo je čierna (sivá) ekonomika, ekonomická kriminalita a aké sú nelegálne aktivity.

Analýza odborných článkov (10 min)
Žiaci samostatne alebo v skupinách si naštudujú články z periodika Trend a Profit (vhodné články sú uvedené v pomôckach).

Môže sa im to zadať aj na domácu úlohu, všetko závisí od hodinovej dotácie.

Diskusia v skupinách (5 min)
Žiaci stručne zhrnú obsah prečítaného článku a pripravia sa na ohlásenú diskusiu.

Diskusia (50 min)
Otázky pre diskusiu:

1. Myslíte si, že spoločnosť môže fungovať bez akýchkoľvek pravidiel?
2. Nie je korupcia, ktorá je všade okolo nás, súčasťou celého systému?
3. Správal som sa aj ja korupčne, alebo som vždy objektívny? (Môžem použiť prezentáciu, odkaz v pomôckach)
4. Ako ja napomáham transparentnosti?
5. Poznáte nezávislú organizáciu Transparency International? Čím sa zaoberá?
6. Úspešné firmy odchádzajú do daňových rajov. Nepocíti spoločnosť tento nezanedbateľný odlev peňazí?
7. Ako by sa dala riešiť daná situácia? Je riešiteľná?

Záver (10 min)

Učiteľ uzavrie diskusiu zhrnutím podstatných faktov, ku ktorým sa v diskusii dospelo:

zlý dopad čiernej (sivej) ekonomiky pre spoločnosť
zamedziť korupcii a úplatkárstvu
zlepšiť sociálny systém a dane

Zhrnutie

Dospelo sa k záveru, že čierne peniaze majú pre svojich majiteľov zmysel a uplatnenie až vtedy, keď sa vrátia do obehu a legalizované. Takisto s rastúcou nedôverou voči inštitúciám štátu rastie podiel využívania práce načierno, ako aj míňania príjmov v čiernej (sivej) ekonomike. Keby dane pôsobili motivujúco, nik by neobchádzal daňovú povinnosť.

Niekoľko aktuálnych štatistík:

Ako to prežívajú Slováci (%, pocity pri nákupoch v sivej ekonomike)

graf2

PRAMEŇ: prieskum TREND Analyses a Ekonomickej univerzity v Bratislave, 552 respondentov

Ako sú Slováci „namočení“ v sivej ekonomike (%)

cim starsi tym poctivejsi

PRAMEŇ: prieskum TREND Analyses a Ekonomickej univerzity v Bratislave, 552 respondentov

Základné pojmy

Ekonomická kriminalita: je špecifický druh kriminality, ktorá spôsobuje ekonomické škody štátu, právnickým a fyzickým osobám porušovaním ustanovení právnych predpisov o hospodárskom styku.

Nelegálne aktivity:
- podplácanie, korupcia, úplatkárstvo
-Korupcia je politický, ekonomický a socio-kultúrny problém, ktorý negatívne vplýva na ekonomický rast, demokraciu a spoločnosť celkovo. Korupciou sa u nás zaoberá Trestný zákon 300/2005 Zb., ktorý hovorí, že skutková podstata korupcie je trestná. Trestné je nielen prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhody, ale aj poskytovanie a sľubovanie úplatku.
- daňové úniky
- pašovanie
- služby
- drogy

Pomôcky (články z eTrend, eProfit)

eTrend Kríza ťahá slovenské firmy do daňových rajov / Vlani sa za nižšími daňami presťahovalo 521 spoločností / 3.2.2010 / pcs

eTrend Čo kapitalizmus naučil Slovensko / Pozrite si päť grafov, ktoré ukazujú cestu krajiny za trhovou ekonomikou / 25.5.2012 / Ondrej Podstupka

eTrend Bič na čierne stavby / Malá úprava stavebného zákona zatiaľ zabúda na doriešenie niektorých problémov /1.6.2011 / Jana Morháčová

eTrend Kokaín vytláča z Kolumbie kakao / Klesajúce ceny bôbov komplikujú protidrogovú politiku kolumbijskej vlády /17.8.2012 / Ondrej Podstupka

eProfit Kto páli elektrinu / Pestovanie marihuany spáli vraj až jedno percento elektriny v USA / 17.4.2011 / Alexander Mravčák

eTrend Nová mapa hovorí aj o úplatkárstve a lenivosti / Podnikateľská aliancia zverejnila analýzu podmienok podnikania v okresoch Slovenska / 8.4.2011 / Jana Morháčová

eTrend Cigarety z Ukrajiny pašovali tunelom / Pod hranicou odhalila polícia 700-metrový tunel a 13-tisíc kartónov cigariet / 19.7.2012 / ČTK

eTrend Prostitútky, pasáci, vibrátory a štát / Biznis so sexom, ktorý nevidíme, akoby ani neexistoval / 27.9.2012 / Dominik Orfánus

prezentácia

Diskusia (0reakcií)

Generálny partner

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Odborný garant

TREND