Lekcie

Je vojna výnosný biznis?

Podľa štatistických údajov pripadá jedna pištoľ na 10 obyvateľov sveta. Každý deň v dôsledku použitia strelnej zbrane zahynie tisíc ľudí.

371243
06.04.2012

Autorka lekcie: Magdaléna Hajtmanková, gymnázium Varšavská v Žiline

Hlavný cieľ

Žiaci budú vedieť definovať vojnu a rozlišovať rôzne typy vojnových konfliktov. Vysvetlia si a pochopia, ako súvisí vojna s ekonomikou. Žiaci sú vedení k zaujatiu morálnych postojov a hľadísk.

Špecifické, inštitucionálne a spoločenské ciele

  • žiaci dokážu popísať typy vojen a konfliktov
  • vedia definovať konflikt a vojnu
  • pochopia, čo býva motiváciou vo vojnách
  • vedia rozpoznať, čo prináša vojna do ekonomiky
  • dokážu rozlíšiť kto a ako profituje vo vojne

Základné pojmy

konflikt, vojna, zbrojenie, profit

Časová dotácia

2 hodiny

Metódy

riadená diskusia, skupinová práca, prezentácie

Pomôcky

počítač s pripojením na internet, dataprojektor,
články:

Alternatíva 1 v aktivite 3: Pavel Usov - Obchod so zbraňami. Dodávatelia a odberatelia. 12.11.2008;

Alternatíva 2 v aktivite 3: Dvaja žiaci si pripravia prezentáciu článku Z obchodníka so smrťou filmový hrdina Profit, 04.12.2010 , príp. si môžu pripraviť aj 2-3 krátke ukážky z filmu Obchodník so smrťou, ktorý bol natočený podľa života ruského zbrojného biznismena Viktora Buta – napr. na stránke youtube.com – Lord of the war - part1.

Popis aktivít

1. Motivácia

Trvanie – 10 minút
Metóda – výklad, diskusia

Učiteľ začne hodinu úvahou o tom, či otázka v názve lekcie je rétorická a prečo. No najskôr môžu spolu s triedou rozdiskutovať, čo je to vojna a konflikt ako taký.

Otázky k diskusii:

1. Boli ste už niekedy v konflikte? (Boli ste zatiahnutí do konfliktu, príp. ste ho vyvolali?)
2. Čo je konflikt? (Situácia, keď určitá skupina alebo jednotlivec sú v cieľavedomom spore s jednou alebo viacerými skupinami alebo jednotlivcami)
3. Ako vzniká konflikt?
4. Aký je priebeh konfliktu?
5. Ako sa z konfliktu stane vojna (ozbrojený konflikt)?
6. Aká je definícia vojny?

Niekoľko možných definícií vojny, ktoré môže učiteľ žiakom predstaviť

Vojna je rozsiahly násilný konflikt medzi organizovanými skupinami, ktoré už sú vládami, alebo sa usilujú získať vládu (konflikt značného rozsahu, účastníci sú členmi organizovaných skupín); Ronald J. Glossop: Confronting War.

Je to akt násilia s cieľom prinútiť protivníka aby sa podriadil našej vôli; Karl von Clausewitz.

Vojna je iba pokračovanie politiky inými prostriedkami, politický zámer je účelom, vojna je prostriedkom a prostriedok sa nikdy nedá odmyslieť od účelu; Oskar Krejčí: Mezinárodní politika.

2. Typy vojen

Trvanie – 10 minút

Metóda – skupinová práca, prezentácia

Učiteľ odprezentuje stručný prehľad dejín vojnových konfliktov – upozorní na rozdiely z hľadiska rozsahu, povahy sporu, typov zbraní apod. Následne učiteľ položí otázku a žiaci v dvojiciach diskutujú a zapisujú si odpovede, ktoré po uplynutí času prezentujú.

Otázka: Aké typy vojen z histórie poznáte? Môžete použiť rôzne rozlíšenia a hľadiská.

Odpovede:

  • z hľadiska teritoriálneho rozsahu: lokálne, regionálne, globálne; medzištátne, vnútroštátne (občianske) vojny
  • z hľadiska motívu: s cieľom zisku, boj o vzácne zdroje (dobyvačné, rozširovanie kolónií ), zo strachu – obranné, zo zásady – pre pravdu (ideu, doktrínu), pre ktorú sú ľudia ochotní zomrieť (náboženské, fanatické motívy – svätá vojna - džihád, sporné hodnoty, postoje v konfliktoch, etnické nezhody), testovanie zbraní, potreba minúť nahromadené zásoby zbraní ...
  • z hľadiska použitých zbraní a taktiky: s použitím klasických zbraní („železa“), chemických, biologických, atómových, elektronických, kybernetická vojna (informačná - vedená elektronickými prostriedkami s cieľom poškodiť alebo ochromiť informačné systémy), zákopová, opotrebovávacia (rýchle, drvivé, neustále útočenie, aby nepriateľ nemal čas doplniť prostriedky – cieľ - likvidácia schopnosti nepriateľa viesť vojnu)... studená vojna (znepriatelené strany nebojujú proti sebe otvorene), horúca vojna (opak studenej)

3. Je vojna výnosný biznis?

Trvanie – 15 minút

Metóda – diskusia

Pokračovanie Aktivity 1. – diskusia k názvu témy.

Učiteľ: Už sme si priblížili pojmy konflikt a vojna, teraz sa už môžeme pokúsiť diskutovať o celej otázke: Je vojna výnosný biznis?
Možné odpovede
Väčšinou bývajú kladné - „vynáša“ to víťaznej krajine a zbrojárskym podnikom. Ale môže to „vynášať“ aj prehrávajúcej strane – ak dostane v priebehu konfliktu humanitárnu pomoc, podporu zo zahraničia. Prípadne profitujú účastníci obchodovania na čiernom trhu (potraviny, nedostatkový tovar, pašovanie, prelamovanie blokád...). Víťaz profituje z reparácií v podobe surovín, prírodného bohatstva...

Otázka: Môže to byť výnosný biznis aj pre niekoho nezainteresovaného v konflikte?
Nasleduje diskusia o obchode so zbraňami, výrobcoch zbraní a ich motiváciách. Učiteľ môže ako príklad liberálneho trhu so zbraňami uviesť USA a diskutovať o názoroch žiakov na problém dostupností zbraní.

4. Obchod so zbraňami

Trvanie – 25 minút
Metóda – prezentácia článku /videa, diskusia

Aktivita môže začať dvoma alternatívami:

Alternatíva 1:

Učiteľ cituje z článku Pavel Usov: Obchod so zbraňami. Dodávatelia a odberatelia. 12.11.2008

„Každoročne sa vo svete vyrobí približne 8 mil. kusov ľahkých zbraní, 12 mld. patrónov, podľa štatistických údajov pripadá jedna pištoľ na 10 obyvateľov sveta. Každý deň v dôsledku použitia strelnej zbrane zahynie tisíc ľudí  - www.controlarms.org

Podľa najnovších údajov Small Arms Survey zomiera v dôsledku použitia strelných zbraní až 500 tis. ľudí ročne.(The Summit: The G8 and the arms trade).- www.corporateswatch.com

"Podľa údajov švédskej organizácie SIPRI, ktorá sa zaoberá problematikou produkcie a obchodu so zbraňami, celkový ročný vojenský rozpočet všetkých štátov sveta dosahuje sumu viac než 900 mld. USD.“

Alternatíva 2:

Dvaja žiaci dostanú za úlohu na predošlej hodine odprezentovať článok Z obchodníka so smrťou filmový hrdina Profit (príp. si môžu pripraviť aj 2-3 krátke ukážky z filmu Obchodník so smrťou, ktorý bol natočený podľa života ruského zbrojného biznismena Viktora Buta – napr. youtube.com- Lord of the war - part1 )

Aktivita pokračuje diskusiou o článku / filme. Diskusia by mala dospieť k tomu, že následky zbrojenia a vojen sú hrozivé a častokrát zapríčiňujú ďalšie ekonomické, ekologické, etnické, či rasové problémy, ktoré môžu rozrásť až do globálnych problémov.

Následne učiteľ odprezentuje na internete švédsku stránku Ústavu pre výskum mieru a konfliktov Uppsala Conflict Data Program, čo je jedna z najvýznamnejších databáz, ktorá sa zaoberá nielen konfliktmi medzi štátmi, ale aj občianskymi vojnami a roztržkami bez účasti štátu.

Pokračuje prezentovaním výbornej aplikácie na stránke : www.conflicthistory.com.

5. Ekonomický význam vojny v oblasti vedeckého pokroku

Trvanie – 20 minút
Metóda – skupinová práca, diskusia

Učiteľ:
Z predošlej diskusie vyplynulo, že vojny sú pre ľudstvo tragické, že sa vďaka nim znižuje životná úroveň. Nielen, že sa ničia ľudské životy, ale aj výsledky ich práce a životné prostredie. Avšak je tu aj druhá stránka.: „Zdá sa to byť takmer prírodným zákonom, že všetky vynálezy, ktoré môžu byť v budúcnosti využité pre civilné účely, vznikajú ako zbrane. " Povedal to v roku 1947 vo svojej prednáške „Budúci rozvoj raketovej techniky“ Wernher von Braun, nem. a neskôr amer. raketový fyzik. Počas 2. svetovej vojny skonštruoval nemecké vojenské rakety V1 a V2. Na konci 2. svetovej vojny sa vzdal armáde USA a s celým svojim tímom prešiel k NASA. Viedol aj konštrukciu rakiet typu Saturn pre mesačný program Apollo.

Učiteľ pokračuje úryvkom z článku Dlhá cesta k GPS

napríklad:
„Dôvodom na vznik GPS bolo „zvýšenie národnej bezpečnosti“, čo v preklade znamenalo ľahšiu orientáciu pre vojenské jednotky pri výsadkových operáciách.  Prelom nastal v roku 1983. Po tom, čo Sovieti zostrelili juhokórejské lietadlo, pretože narušilo vzdušný priestor ZSSR, americký prezident Ronald Reagan rozhodol o uvoľnení systému na civilné účely.“

Trieda sa rozdelí na skupiny po 4 a učiteľ ich vyzve, aby pouvažovali nad tým, aké vynálezy vznikli pre vojenské účely a neskôr sa začali využívať v civilnom živote. Prípadne zistili aj ekonomickú výnosnosť jednotlivých vynálezov. Po 5-10 minútach práce s internetom žiaci prednesú svoje zistenia a názory.

Možné odpovede:
teflon, laser, jadrové elektrárne, počítač, počítačová sieť, kódy vysielané družicami (kódovanie ako také), vynálezy v letectve (prúdový motor), radar...

Následne s ňou pracujú aj žiaci samostatne skupinkách po 2 resp. 4.

6. Záver

Trvanie –5 minút
Metóda – zhrnutie učiteľom

Učiteľ znovu pripomenie názov témy hodiny. Vojna je výnosný biznis pre tých, ktorí chcú mať zisky na úkor bolesti ľudí a devastácie prostredia. Avšak paradoxne vojny a snahy o víťazstvá ženú ľudí k vymýšľaniu aj takých vynálezov, ktoré sú pre ľudstvo prínosom.

ilustačné foto steved_np3 / sxc.hu

Diskusia (0reakcií)

Generálny partner

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Odborný garant

TREND