Lekcie

Mať alebo byť

Viesť kvalitný život je cieľom každého človeka. Kvalita života zahŕňa množstvo aspektov

360251
20.10.2011

Autorka lekcie: Viera Kubovčíková, SPŠ Strojnícka Spišská Nová Ves

Cieľ

Žiaci budú schopní definovať pojem kvalita života, index ľudského rozvoja. Odhalia význam skúmania kvality života. Zhodnotia predstavy o kvalite vlastného života. Uvedomia si dôležitosť rovnováhy medzi MAŤ a BYŤ v ich živote.

Základné tézy

Viesť kvalitný život je cieľom každého človeka. Kvalita života zahŕňa množstvo aspektov ľudského života. Nedá sa presne zmerať, lebo obsahuje i nekvantifikovateľné hodnoty. Žiť hodnotný život predstavuje proces hľadania plnosti a vytvárania optimálnych podmienok /materiálnych, psychologických, duchovných, sociálnych/ pre rozvoj konkrétneho človeka i spoločnosti. Prejavom žitej kvality je harmónia, dlhodobá spokojnosť, pocit šťastia.

Zdroj: Rbut / sxc.hu

Časová dotácia

2 vyučovacie hodiny

Anotácia lekcie

1. hodina – analýza článku a diskusia na tému Kvalita života v krajine
2. hodina – brainstorming a diskusia na tému Kvalita vlastného života

Metódy

 • Analýza článku
 • Brainstorming
 • Diskusia

Pomôcky

Časopis Profit – 8. 4. 2009 -  Jozef Ryník:  „Kde sa žije najlepšie”

Popis aktivít - 1. hodina

Kvalita života v krajine

 • Úvod do témy /2 minúty/
  Učiteľ uvedie tému a formu hodiny i jej cieľ.
 • Čítanie článku - Kde sa žije najlepšie - Profit – Jozef Ryník /10 minút/
  Žiaci striedavo a nahlas prečítajú predložený článok /tréning čítania, zvýšenie koncentrovanosti na text/. Učiteľ môže zvoliť spôsob načítania článku /hlasito, v tichu, za domácu úlohu/ podľa konkrétnej „kondície“ triedy.
 • Analýza článku /13 minút/
  Po prečítaní článku učiteľ kladie nasledujúce otázky. Žiaci hľadajú odpovede v článku.
 1. Čo skúmali geografi zo SAV?
  /index kvality života/
 2. Aké aspekty života  boli zahrnuté  v rámci indexu kvality života?
  /vzdelanosť, bezpečnosť, materiálny komfort, vybavenosť bytov, stav životného prostredia,    demografiu/
 3. V ktorých regiónoch by sa podľa analýzy geografov zo SAV malo žiť najpríjemnejšie a prečo?
  /Piešťany, Trenčín, Martin, Banská Bystrica – nemajú žiadne extrémy v sledovaných aspektoch/
 4. Ktoré okresy sú z hľadiska kvality života na podpriemernej úrovni?
  /Veľký Krtíš, Gelnica, Krupina/
 5. Ako hodnotí život v Krupine spolumajiteľka kaviarne Renáta Kráľovičová?
  /zlé podmienky pre podnikanie – slabá kúpna sila, nízka úroveň kultúrneho vyžitia, potreba rozvoja cestového ruchu, agroturistiky/
 6. Ako hodnotí život v Krupine primátor mesta Radoslav Vazan?
  /optimisticky – zvyšuje sa pôrodnosť, naplnené škôlky, školy, existencia firiem, plánuje sa dobudovať priemyselný park, nájomné byty, krásne prostredie – príroda, zdravé ovzdušie, vysoká bezpečnosť, negatívum – únik mladých za prácou/
 7. Aké výhody ponúka život v Trenčíne?
  /nízka nezamestnanosť, športové, kultúrne, oddychové vyžitie, obchodné centrá, príroda, historické pamiatky, absencia znečisťovateľa ovzdušia/
 8. Čo je to index ľudského rozvoja?
  /HDI – index, ktorý umožňuje porovnávanie štátov sveta podľa údajov o chudobe, vzdelanosti, priemernej dĺžke života, HDP na obyvateľa/
 9. Ktoré krajiny dosahujú najvyššiu hodnotu indexu ľudského rozvoja a teda by mali mať najvyššiu kvalitu života?
  /Nórsko, Austrália, Kanada/
 10. Ktoré krajiny majú podľa indexu ľudského rozvoja nízku kvalitu života?
  /Mozambik, Etiópia/
 11. Aký význam má sledovanie údajov o kvalite života?
  /orientácia investorov i laickej verejnosti, využitie v štátnej správe pri usmerňovaní rozvojových programov/
 12. Sú rebríčky o kvalite života odrazom skutočnej kvality života?
  /nie – sú len orientačné, lebo mapujú len kvantifikovateľné údaje – príjem, nezamestnanosť, vybavenosť domácností, ale nezahŕňajú subjektívne hodnotenie spokojnosti jednotlivcov so životom, ktoré sa odvíja od ich životných hodnôt i subjektívneho pocitu/
 • Diskusia v skupinách – Hodnotenie kvality života v mieste môjho bydliska. /15 minút/
  Žiaci sa rozdelia do skupín podľa počtu otázok. Každá skupina obdrží jednu diskusnú otázku, na ktorú hľadá odpoveď. Po diskusii v skupine svoj názor prezentuje v rámci triedy.
 • Otázky do diskusie:
 1. Aké sú pozitívne stránky života v mieste môjho bydliska /mesto, dedina, región/?
 2. Aké sú negatívne stránky života v mieste môjho bydliska /mesto, dedina, región/?
 3. Aké opatrenia by bolo potrebné prijať pre zlepšenie úrovne života?
 4. Aké konkrétne aktivity môžu rozvinúť študenti  pre zlepšenie úrovne života?
 • Záver /5 minút/
  Učiteľ uzavrie diskusiu zhrnutím podstatných faktov, ku ktorým sa v diskusii dospelo.

Popis aktivít - 2. hodina

Kvalita vlastného života

 • Úvod do témy /5 minút/
  Učiteľ uvedie diskusiu o kvalite vlastného života. Pripomenie zásady dobrej diskusie.
 • Diskusia o kvalite vlastného života /35 minút/
  Učiteľ kladie otázky do diskusie. Žiaci sa zapájajú dobrovoľne.
 1. Aká je vaša predstava o kvalitnom živote
  Práca, ktorá ma „baví“, slušne živí, milujúci manžel, deti, rodina, dobrí priatelia, pekné vzťahy s ľuďmi, pekné bývanie – domček, záhrada, auto, možnosť cestovať, dovolenky, poznanie, pestrosť života, zdravie, pokoj v sebe, okolo seba, perspektíva osobného, profesionálneho rastu, čas na záľuby, pekné prostredie – príroda, možnosť kultúrneho vyžitia.
 2. Od čoho sa odvíjajú vaše predstavy o kvalitnom živote?
  Od životnej filozofie, hodnôt, od predstavy o životnom šťastí, naplnení. Je potrebné mať jasno v životných hodnotách, aby sme definovali kritériá kvality nášho života.
 3. Aký je váš životný cieľ?
  Žiť život naplnený  zmysluplnou aktivitou, dobrotou, láskou, pokojom, vďačnosťou. Vážiť si  dar života. Prijímať problémy s pochopením ich zmyslu.
 4. Ktoré z vašich tvrdení o kvalite života možno zaradiť pod pojem MAŤ?
  Mať prácu so slušným zárobkom, mať pekné bývanie, mať prostriedky na dovolenku.
 5. Ktoré z vašich tvrdení o kvalite života možno zaradiť pod pojem BYŤ?
  Ostatné /je ich podstatne viac/. Znamená to, že byť je dôležitejšie než mať?
 6. Ako sa prejavuje v súčasnej spoločnosti nezdravá túžba po MAŤ?
  Súčasný svet trpí v oblasti „mať“ – chamtivosť, konzumizmus, egoizmus, strata orientácie v skutočných hodnotách, nerozumné zadlžovanie sa, neschopnosť hospodáriť s peniazmi, riskovanie, naháňanie sa za materiálnymi dobrami, workoholizmus, márnivosť, zadlžovanie, zabúdanie na starobu a jej zabezpečenie.
 7. Ako sa prejavuje v súčasnej spoločnosti nezdravá túžba po BYŤ?
  Súčasný svet trpí v oblasti „byť“ – sláva, úspech, neviazanosť života /bohémsky život, alkoholizmus, závislosť na drogách, prostitúcia/, kariérizmus, pretvárka, klamstvo.
 8. Prečo, ako  sa zdá, väčšina ľudí dneška chce viac MAŤ než BYŤ?
  Stratili orientáciu v skutočných životných hodnotách. Extrémne propagovaný konzumizmus mnohých dezorientoval a myslia si, že naplnenie života je vo vlastnení nie bytí. Mnohokrát až vážne životné krízy /choroba, tragédia/ ich privedú k presvedčeniu, že MAŤ iba vytvára podmienky, aby BYŤ nadobudlo plnosť.
 9. Zhodnoťte život Billa Gatesa, Matky Terezy, Bernarda L. Madoffa a futbalistu Enkeho /alebo iných známych osobností/ z pohľadu proporcionality MAŤ a BYŤ v ich životoch.
  Bill Gates – vďaka vlastnej kreativite a práci zarobil veľké finančné prostriedky, ktorým podporuje aj charitatívne diela. Dal šancu rozvinúť sa mnohým ľuďom.
  Bernard Lawrence Madoff – autor „pyramídy“ na Wall Street, ktorý podvodným spôsobom zarobil veľa peňazí a o ktoré spolu s dobrou povesťou prednedávnom prišiel. Poškodil mnohých ľudí.
  Robert Enke – futbalista - brankár, finančne zabezpečený. Zobral si život. Bol šťastný?
  Matka Tereza – nositeľka Nobelovej ceny, nezištná ochrankyňa chudobných a biednych. Jej autentickosť presvedčila mnohých bohatých investovať prostriedky do zmiernenia biedy.
 10. Myslíte si, že žijete kvalitný život?
  Áno, lebo... Nie, lebo...
 11. Čo robiť, aby sme mohli skonštatovať, že náš život je kvalitný?
  Poznať sa. Uvedomovať si najvyšší životný cieľ.  Mať stanovené životné hodnoty, priority. Nájsť spôsoby naplnenia všetkých oblastí života. Byť adaptabilný k meniacim sa okolnostiam života. Veriť, že existujú východiská i z ťažkých  životných problémov. Nevzdávať sa pri  prehrách, bojovať. Byť trpezlivý. Uvedomiť si, že i pri vážnej chorobe, inej nepriaznivej  situácii človek môže viesť hodnotný život. Udržiavať správnu proporcionalitu medzi MAŤ a BYŤ v živote, medzi zabezpečením existencie a naplnením existencie.
 • Záver hodiny a zhrnutie  /5 minút/
  Učiteľ uzavrie debatu zdôraznením podstatných faktov „vyplavených“ v diskusii a môže ohodnotiť známkou aktivitu jednotlivých žiakov.

Záver

Kvalita života je komplexný ukazovateľ spokojnosti so životom, ktorý zahŕňa ekonomické, kultúrne, sociálne, spoločenské aspekty života jednotlivca. Faktory determinujúce kvalitu života človeka sa odvíjajú od  životnej filozofie. Zdravé životné méty rozvíjajú samotného človeka i spoločnosť, v ktorej žije. Nerovnováha medzi MAŤ a BYŤ často spôsobuje degradáciu života.
Každý si musí priebežne a neustále prehodnocovať kvalitu svojho vlastného života  a snažiť sa udržiavať zdravé proporcie pre MAŤ a BYŤ vo svojom živote.

Doplnkové zdroje a inšpirácia

Články a prednášky

Citáty

 • Prečo je pre človeka ťažké nájsť šťastie? Lebo vidí minulosť lepšiu než bola, prítomnosť horšiu než je a budúcnosť krajšiu, než bude.
 • „John, my nie ste chudobní, my len nemáme peniaze...“
  /manželka utešujúca manžela po krachu banky, v ktorej mali uložené všetky úspory/
 • Bohatý je ten, kto vie, kedy má dosť.
 • Keď som viac pod vplyvom MAŤ, znamená to, že som viac závislá na uspokojovaní svojich potrieb a nie vždy si uvedomujem, či to, čo chcem mať ešte vlastne potrebujem.
  Keď som viac pod vplyvom BYŤ, znamená to, že prežívam viac život, uvedomujem si hranice svojich potrieb a napĺňam skôr možnosti osobného rastu ako nezávislého tvorivého človeka.
  Keď žijem pre MAŤ, som ako strom koreňmi pevne pripútanými k zemi, ktorá je zdrojom jeho obživy a nemôžem sa z toho miesta pohnúť.
  Keď žijem pre BYŤ, som ako vták nespútane letiaci k nedozierným diaľavám.
  Čoraz častejšie mám chuť lietať... /bahnova.blog.sme.sk/
 • Mať šťastie, alebo byť šťastná?
  Mať prácu, alebo pracovať – tvoriť?
  Mať byt alebo bývať?
  Mať auto alebo pohybovať sa?
  Mať veci alebo používať veci?
  Mať svoj život alebo žiť?    /bahnova.blog.sme.sk/

Ilustračné foto: Rbut / sxc.hu

Diskusia (0reakcií)

Generálny partner

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Odborný garant

TREND