Lekcie

Môže byť štát dobrý vlastník a podnikateľ?

Skutočná demokracia nemôže existovať bez morálky, bez najvyššej miery sebadisciplíny každého občana, politika, štátnika, celej spoločnosti.

371319
10.04.2012

Autorka lekcie: Viera Kubovčíková

Cieľ lekcie

Žiaci pomocou diskusie identifikujú pojmy štát, štátny majetok, štátne podniky, štátne inštitúcie. Pomocou analýzy vybraných odborných článkov i dostupných aktuálnych informácií o ekonomicko-politickom dianí v štáte hľadajú príčiny zlého hospodárenia štátu a navrhnú opatrenia na ich minimalizovanie.

Základné tézy

Štát predstavuje dôležitý podnikateľský subjekt. Vlastní a hospodári s rozsiahlym majetkom. Spravuje ho pomocou ministerstiev, úradov, agentúr. Kvalita riadenia a nakladania so štátnym majetkom je podmienená mnohými faktormi – politickými, ekonomickými, sociálnymi. Dosiahnuť stav, aby štát hospodáril zodpovedne a efektívne je veľmi náročné. Existujú však nástroje, ktoré tomuto cieľu napomáhajú.

Dotácia lekcie

2 vyučovacie hodiny

Metódy

diskusia
počítačová prezentácia
analýza odborných článkov

Anotácia lekcie

l. hodina – diskusia o základných pojmoch – Čo je to štát, štátny majetok, inštitúcie, podniky?

2. hodina – analýza odborných článkov – Ako hospodária štátne podniky?

Popis aktivít

l. hodina – Čo je to štát, štátny majetok, inštitúcie, podniky?

Úvod do témy /5 minút/

Učiteľ si pripraví technické pomôcky – počítač, projektor a ../fileadmin/user_upload/myslimekonomicky/stat_ako_podnikatel.pptprezentáciu. Privíta žiakov, uvedie tému hodiny, opíše priebeh dvojhodinovky i jej ciele. Zdôrazní, že za aktívnu účasť na hodine – zapájanie sa do diskusie, vhodná argumentácia, konštruktívna polemika vybraných žiakov odmení známkou.

Diskusia o základných pojmoch /25 minút/

Učiteľ vyzve žiakov, aby sa rozdelili do dvojíc /trojíc.../, v ktorých budú počas vymedzeného času hľadať odpovede na položené otázky. Učiteľ položí naraz skupinu otázok, pričom ich súčasne zobrazuje pomocou projektora.

1. Čo je to štát? /ekonomicko-politické zoskupenie/
2. S čím hospodári štát? (lesy, voda, pozemky, štátny majetok)
3. Aké inštitúcie reprezentujú štát? (štátne – ministerstvá, úrady, agentúry)
4. Aké podniky vlastní štát? (strategické – plynárne, vodárne, lesy, štátna televízia, iné)
5. Môže byť štát dobrý hospodár? Svoj názor zdôvodnite. (Áno, ak koná morálne, v prospech obyvateľov krajiny. Nie, ak koná amorálne – krádeže, klamstvá, podvody)

Žiaci voľne diskutujú približne 15 minút. Po uplynutí vymedzeného času učiteľ zastaví diskusiu a spoločne so žiakmi zosumarizuje odpovede (10 minút).

Opakovanie pomocou prezentácie /10 minút/

Nakoniec učiteľ zobrazí pripravenú počítačovú obrázkovú prezentáciu, ktorou zopakuje diskutovanú problematiku, čím napomôže upevneniu získaných vedomostí.

Záver /5 minút/

Vyučujúci uzavrie hodinu zhodnotením jej pozitívnych stránok a nedostatkov.

2. hodina – Ako hospodária štátne podniky?

Úvod do témy /5 minút/

Učiteľ uvedie hodinu konštatovaním, že žiaci si doposiaľ ujasnili základné pojmy o štáte ako hospodárovi. Podotkne, že ekonomická realita ponúka množstvo príbehov, ktoré potvrdzujú či vyvracajú, že štát je dobrý hospodár. Vďaka vybraným článkom z časopisu Trend a Profit, ktoré mali vybraní žiaci prečítať za domácu úlohu, budú na tejto hodine spoločne hľadať prejavy i príčiny zlyhávania štátu ako dobrého hospodára a tiež navrhnú opatrenia na minimalizovanie tohto stavu.

Analýza /35 minút/

Učiteľ rozvinie diskusnú hodinu otázkami:

1. Kto je podľa vás dobrý podnikateľ a hospodár?

Žiaci uvádzajú svoje názory. /Dobrý podnikateľ je subjekt - fyzická, právnická osoba, ktorá zveľaďuje majetok firmy zákonným spôsobom, dosahuje dlhodobú prosperitu, správa sa spoločensky zodpovedne, stará sa o svojich zamestnancov.../

2. Pokúste sa uviesť príklady svedčiace o tom, že štát je dobrý hospodár.

Žiaci uvádzajú príklady. Učiteľ podnecuje diskusiu.

3. Vymenujte kauzy, ktoré sú podľa vás dôkazom zlyhania štátu ako hospodára.

Vybraní žiaci stručne približujú fakty, o ktorých čítali v odborných článkoch. Ostatní počúvajú a dopĺňajú uvádzaním ďalších príkladov, o ktorých niekedy počuli, alebo čítali. /Slovenská televízia, Lesy SR, predaj emisií, hospodárenie nemocníc, úradov.../

4. Prečo štát ako hospodár zlyháva?

Žiaci definujú príčiny zlyhávania štátu ako podnikateľa. Učiteľ usmerňuje diskusiu. /nemorálne správanie sa politikov, štátnych úradníkov – klamstvo, krádeže, podvody, korupcia, egoizmus, chamtivosť, nedostatok účinnej kontroly, nevymáhateľnosť práva/

5. Môže byť štát dobrý vlastník a podnikateľ? Ak áno, za akých podmienok.

Žiaci vyjadrujú svoje názory. Navrhujú podmienky na zabezpečenie správneho hospodárenia štátu /morálna kvalita ľudí, transparentnosť, účinný systém kontroly, minimalizácia korupcie, vymáhateľnosť práva, iné/. Učiteľ podnecuje diskusiu.

Záver hodiny /5 minút/

Učiteľ uzavrie debatu zdôraznením podstatných faktov plynúcich z diskusie. Aktívnych a tvorivých študentov ohodnotí známkou. Hodinu ukončí.

Zhrnutie

Štát predstavuje významný ekonomicko-podnikateľský subjekt. Prostredníctvom štátnych podnikov hospodári so značným majetkom. Úroveň spravovania štátneho majetku je závislá na množstve faktorov – politických, ekonomických, spoločenských. Tak ako súkromný podnikateľ i štát môže dosahovať výsledky zákonnou, etickou, ale i neetickou cestou. Spravodlivá demokratická spoločnosť má vytvoriť efektívny hodnotový, motivačný i kontrolný mechanizmus na to, aby všetky subjekty prispievali svojím dielom k budovaniu prosperity. Základnou podmienkou zdravého fungovania spoločenského systému je predovšetkým morálne zodpovedné konanie každého jedinca, ktorému sa učí v rodine, v škole i v slušnej spoločnosti.

Slovník pojmov

Štát – forma organizácie ľudskej spoločnosti

Štátny majetok – majetok, ktorý patrí štátu

Štátny podnik – podnik, ktorého vlastníkom je štát

Štátne inštitúcie – organizácie napomáhajúce výkonnej moci štátu – ministerstvá, ústavy, agentúry

Pomôcky

Trend – 4/2011 - Mirka Kernová, Tomáš Czwitkowics – Vypredaná televízia
Trend – 2/2011 – Ivan Haluza, Ján Záborský – Nemám priestor na chyby
Trend – 47/2011 – Ivan Haluza – Posledná zákazka
Trend – 49/2011 - Kristián Slovák – Ešte väčšia zelená ryža
Trend – 15/2011 - Ivan Rončák – Kto zastaví starostov

Podporný materiál pre výklad učiteľa: Štát ako podnikateľ (na stiahnutie)

Citáty

"Politická služba“ nemôže byť priestorom pre vlastné obohacovanie sa. Takto získané bohatstvo, a to nielen na Slovensku je zaplatené chudobou značnej časti ľudstva, občanov. Vedie k polarizácii spoločnosti, k sociálnym konfliktom. Skutočná demokracia nemôže existovať bez morálky, bez  najvyššej miery sebadisciplíny každého občana, politika, štátnika, celej spoločnosti. Obohacovanie sa formou špekulácií s majetkom štátu a verejnými financiami plodí chudobu a zapríčiňuje jej rast. Zastávam názor, že morálne vyspelý človek sa vie morálne správať aj vtedy, keď mu to zákon neprikazuje."

Jozef Troják

ilustračné foto hisks / sxc.hu

Diskusia (0reakcií)

Generálny partner

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Odborný garant

TREND