Lekcie

Prečo majú mať aj slabší šancu?

Aj vo vyspelých ekonomikách existujú skupiny znevýhodnených ľudí, ktorí sa nachádzajú na okraji záujmu spoločnosti. Patria sem ľudia na okraji chudoby – dlhodobo nezamestnaní, deti, starší ľudia, neúplné rodiny, ženy, ľudia postihnutí prírodnou katastrofou, bezdomovci, rómska komunita.

371466
11.04.2012

Autorky lekcie: Kvetka Danková, gymnázium sv. Tomáša Akvinského Košice
Eva Mizeráková, gymnázium Levice

Cieľ lekcie

Študenti dokážu identifikovať slabších (skupiny obyvateľstva ohrozené chudobou). Študenti dokážu rozlíšiť a kriticky zhodnotiť rôzne formy a spôsoby pomoci slabším. Študenti budú schopní hľadať a navrhnúť vlastné riešenia pomoci slabším.

Základné tézy

Aj vo vyspelých ekonomikách existujú skupiny znevýhodnených ľudí, ktorí sa nachádzajú na okraji záujmu spoločnosti. Patria sem ľudia na okraji chudoby – dlhodobo nezamestnaní, deti, starší ľudia, neúplné rodiny, ženy, ľudia postihnutí prírodnou katastrofou, bezdomovci, rómska komunita. Tieto skupiny sú určitým spôsobom okrajovo podporované štátom. Do popredia sa dostáva otázka solidarity, charitatívnej pomoci či filantropie. Pomoc im poskytujú aj firmy, jednotlivci i organizácie tretieho sektora. Otázne sú formy pomoci: majú pomáhať vždy, všade a za každých okolností? A akou formou: materiálne či nemateriálne? Aké sú spôsoby riešenia problémov napríklad bezdomovcov alebo rómskej komunity?

Metódy

Brainstorming
Myšlienková mapa
Výklad
Elektronická prezentácia
Videoukážky
Práca s textom – výstrižky z novín, časopisov, internetu
Diskusia
Práca v dvojiciach

Popis aktivít a charakteristika lekcie

Výklad cieľa a uvedenie do problému: (5 minút)

a. Výrok od Aristotela:

„Rozdávať peniaze len tak je jednoduché a dokáže to každý. Ale rozhodnúť sa, komu dať peniaze, koľko, kedy a prečo, to nevie každý a už vôbec to nie je jednoduché.“

b. Videoukážky: Bieda, utrpenie, strach, hlad, smäd– vyberte si:

i. Realita života v chudobných krajinách (4:26) www.youtube.com/watch

ii. Zhoršuje sa svetová chudoba? (Is World Poverty Getting Worse) + slovenské titulky (3:55)

Brainstorming

Kto je slabší? Čo je chudoba?

Práca v dvojiciach

Každá dvojica si vyberie jednu skupinu chudobou ohrozených občanov a navrhne a pripraví si do diskusie spôsob a formu pomoci tejto komunite (5 minút)
Elektronická prezentácia pre učiteľa na stihnutie tu: 19_preco.ppsx

Práca s textom - analýza textu – práca s výstrižkami z novín, časopisov, internetu (5 minút)

Diskusia (20 minút)

Sme si všetci rovní?
Má mať každý nárok na rovnaké vzdelanie, prácu, bývanie?
Stotožňujete sa s tézou: Nezáleží koľko peňazí máme na účte, ale dôležité je to, koľko vedomostí nosíme v hlave?
Má štát povinnosť postarať sa o každého jedného z nás?
Kto pomáha slabším?
Akou formou pomáhať?
Pomáhať vždy, všade a každému?
Je spravodlivé, ak niekto má veľa a na úkor slabších chce ešte viac? Napr. zvýšenie DPH: prečo by mali platiť rovnako aj slabší aj tí bohatší?

Záver: pojmová mapa (5 minút)

priložený príklad: pojmovej (myšlienkovej) mape

Na záver: Prečo pomáhať slabším? (5 minút)

a. je uvedený príklad úspešného amerického podnikateľa Warrena Buffera, ktorý patrí podľa časopisu FORBES dlhodobo medzi najbohatších ľudí sveta, ako filantropa a podporovateľa slabších, ktorý na charitu venoval milióny dolárov (elektronická prezentácia – súbor: WarrenBuffer.pps).

b. a ešte jedno video: Klik - Svet bez chudoby (1:00) – každé 3 sekundy zomiera od hladu jedno dieťa

Slovník pojmov

Chudoba – určitý nedostatok alebo znevýhodnenie, stav hmotnej alebo sociálnej núdze
Charita – pomoc blížnemu v núdzi ako základný morálny princíp
Solidarita – schopnosť porozumieť potrebám druhých, podporovanie sa navzájom, vzájomnosť, svornosť, družnosť, dobrovoľná spoločenská súdržnosť, ochota k vzájomnej pomoci a
podpore v rámci nejakej skupiny
Filantropia - ľudomilnosť, dobročinnosť, ako snaha jednotlivcom zmierňovať ľudskú biedu, príležitostné pomáhanie sociálne slabým.
Neziskový sektor – mimovládny, nezávislý sektor (nezávislý od vlády), ktorého cieľom nie je vytvárať, ale rozdeľovať získané finančné zdroje, tretí sektor (pôsobí vedľa štátu a trhu), dobrovoľnícky sektor (vyzdvihuje dobrovoľnú činnosť), občiansky sektor (zdôrazňuje spojitosť neziskových organizácií s občianskou spoločnosťou).
Pojmy sú bližšie vysvetlené v Textový dokument pre učiteľa . Súbor je určený ako podporný materiál pre učiteľa.

Pomôcky pre učiteľa

Články z internetu týkajúce sa danej témy (zip)

Elektronická prezentácia ako pomôcka pri výklade pre učiteľa (ppt)

Textový dokument pre učiteľa– vysvetlenie problematiky neziskových organizácií, solidarity, filantropie (doc)

Zhrnutie obsahu témy v pojmovej (myšlienkovej) mape (jpg)

Elektronická prezentácia o úspešnom americkom podnikateľovi, ktorý prispieva veľkými sumami na charitu (ppt)

Videoukážky na motiváciu:

Realita života v chudobných krajinách (4:26) – www.youtube.com/watch

Zhoršuje sa svetová chudoba? (Is World Poverty Getting Worse) + slovenské titulky (3:55) - www.youtube.com/watch

Klik - Svet bez chudoby (1:00) – každé 3 sekundy zomiera od hladu jedno dieťa - www.youtube.com/watch

ilustračné foto Ambrozjo / sxc.hu

Diskusia (0reakcií)

Generálny partner

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Odborný garant

TREND