Lekcie

Prečo niekedy ostanú aj pracovití ľudia bez práce?

Keď je práca potešením, vtedy je i život šťastím.

371252
08.04.2012

Autorka lekcie: Viera Kubovčíková, SPŠ Strojnícka Spišská Nová Ves

Dotácia lekcie

2 vyučovacie hodiny

Cieľ lekcie

Študenti pomocou hrania rolí identifikujú príčiny neúspešnosti na trhu práce. Uvedomia si rôznorodosť záujmov jednotlivých subjektov trhu práce i ich zodpovednosť za stav nezamestnanosti. Vydedukujú, že určujúcim faktorom úspešnosti je predovšetkým každý sám. Zosumarizujú dôvody vedúce k minimalizácii rizika byť bez vhodnej práce.

Metódy

 • výklad
 • rolová diskusia
 • diskusia v skupinách
 • analýza článku
 • prezentácia

Základné tézy

Existuje komplex objektívnych i subjektívnych príčin nezamestnanosti, za ktorými stojí štát, odbory, zamestnávatelia i zamestnanci. Všetky tieto subjekty sa musia snažiť v rámci svojich kompetencií minimalizovať nezamestnanosť. Rozhodujúcu zodpovednosť za úspešnosť na trhu práce má každý sám. Jeho profesionálna i osobnostná kvalita, kreativita i adaptabilnosť výrazne znižujú riziko byť outsiderom na pracovnom trhu.

Charakteristika lekcie

l. hodina – rolová diskusia – Aké sú príčiny nezamestnanosti?

2. hodina - analýza článkov a diskusia – Ako minimalizovať riziko nezamestnanosti?

Popis aktivít

l. hodina – Aké sú príčiny nezamestnanosti?

Úvod hodiny /5 minút/
Učiteľ uvedie tému a formu hodiny. Hodina bude prebiehať ako diskusné fórum. Učiteľ je moderátorom relácie. Každý zo študentov vystupuje v stanovenej roli účastníka diskusie, pričom sa musí vžiť do jeho situácie a pohľadu na prednesené otázky v diskusii. Študenti sú kvôli prehľadnosti označení vizitkou s názvom roly, ktorú zastupujú – napríklad „absolvent – neúspešný uchádzač o prácu“. V prípade, že je študentov viac, je potrebné doplniť roly. Ak je ich menej, učiteľ vyselektuje len tie, ktoré sú konfliktnejšie a umožnia viac rozvinúť diskusiu. Hodnotí sa celková aktivita, konštruktívnosť, argumentačná schopnosť vystupujúcich.

Uvedenie témy – výklad učiteľa /5 minút/
Učiteľ stručne priblíži podstatu nezamestnanosti, jej druhy, aktuálny stav, dôsledky.

Diskusné fórum /30 minút/
Učiteľ – moderátor predstaví účastníkov diskusie a rozdá texty s popisom roly i vizitky s označením toho, koho reprezentujú. Poskytne cca 5 minút na zoznámenie sa študentov s určenou rolou. Študenti sa snažia skompletizovať predstavu o hraní svojej roly a  prezentovaní postojov.

Učiteľ rozvinie diskusiu pomocou nasledovných otázok:

1. Môžete sa nám predstaviť? /Študenti vlastnými slovami krátko predstavia svoju rolu. Nečítajú./
2. Aké sú dôvody vášho úspechu na trhu práce?
3. V čom spočívajú príčiny vášho neúspechu pri uchádzaní sa o prácu?
4. Aké ťažkosti majú podľa vás zamestnávatelia v oblasti zamestnávania pracovníkov?
5. Do akej miery sú odbory zodpovedné za hájenie práv zamestnancov?
6. Je štát zodpovedný za stav nezamestnanosti? Zdôvodnite svoje tvrdenia.

Žiaci sa zapájajú do diskusie ľubovoľne, podľa svojej roly. Môžu si však vzájomne oponovať, dopĺňať sa, presviedčať, usvedčovať. Cieľovým zámerom je, aby sa vyselektovalo čo najviac príčin, ktoré spôsobujú nezamestnanosť. Učiteľ usmerňuje diskusiu tak, aby bola efektívna a dbá na časový harmonogram práce.

Záver diskusie /10 minút/

Učiteľ-moderátor vyzve účastníkov, aby stručne zosumarizovali dôvody, prečo i ľudia, ktorí sú pracovití a chcú pracovať, ostanú niekedy bez práce. Jednotlivé tvrdenia sa zapíšu na tabuľu. V prípade časovej tiesne je vhodné ich mať pripravené vopred /pravdepodobne väčšina odznela v diskusii/ a prezentovať ich pomocou projektora, alebo iným vhodným spôsobom.

Možné príčiny nezamestnanosti /výsledky diskusie/:

Štát
- zle nastavená hospodárska rozvojová stratégia štátu- absencia vízie o vývoji pracovného trhu v dlhodobej perspektíve
- nevhodná štruktúra škôl a študijných odborov vzhľadom na vývoj hospodárstva i vývoj na trhu prác
- nedostatočné prepojenie škôl na hospodársku prax /nedostatok praxe, potrebných vedomostí/
- nedostatočne účinný kontrolný mechanizmus /čierna práca/
- slabá hospodárska politika - nedostatok pracovných príležitostí, nerovnomerný rozvoj regiónov
- zle nastavený systém odmeňovania /učiteľ, lekár, vedec – nízke mzdy/
- klientelizmus, korupcia pri získavaní práce
- nemotivujúci sociálny systém

Odbory
- slabé odbory – neschopné presadzovať účinne požiadavky zamestnancov

Uchádzač
- nízka mobilita pracovnej sily
- neadaptabilnosť pracovnej sily – jednostranné zameranie
- nezáujem o štúdium – zlý výber školy
- neschopnosť presadiť sa, „predať sa“ na trhu práce
- preexponované nereálne očakávania /vysoký plat, ambície/
- podceňovanie vlastných schopností /slabé sebavedomie/
- nedostatočná kvalifikácia – malé uplatnenie na trhu práce
- iné dôvody

2. hodina – Ako minimalizovať riziko nezamestnanosti?

Úvod do témy /5 minút/

Učiteľ uvedie tému hodiny – Ako môže človek sám minimalizovať riziko nezamestnanosti? Učiteľ skonštatuje, že štát vytvára lepšie, či horšie podmienky pre zamestnávanie ľudí. Rozhodujúca zodpovednosť pri hľadaní a nachádzaní práce /nech sú podmienky akékoľvek/ však zostáva v konečnom dôsledku na každom človekovi. Preto si musí každý sám „strážiť“ cesty, ktoré vedú k minimalizácii rizika nezamestnanosti.

Inšpiratívne podnety k analýze ohlásenej témy obsahujú články z časopisu Profit, ktoré majú žiaci prečítať vopred za domácu úlohu. K dispozícii je päť článkov. Slúžia ako východisko pre diskusiu na zvolenú tému.

OBSAH ČLÁNKOV
Článok - Textilka v obývačke.

Mladá žena našla spôsob, ako vyriešiť problém svojej sebarealizácie počas materskej dovolenky i straty zamestnania handicapovanej matky. Zriadila internetový obchod s novorodeneckým textilom a neskôr chránenú krajčírsku dielňu pre svoju mamu na invalidnom dôchodku. Dôvodom jej úspešnosti bola nápaditosť, vizionársky nadhľad, spojenie odborných schopností /programátorka/ a vlastnej situácie i potrieb trhu.

Článok – Právo prvej noci a posledného slova.
Majiteľ českej firmy na výrobu nemocničných lôžok je príkladom odvážneho a kreatívneho človeka. Vyštudoval kybernetiku, predával autá, kvety a neskôr postavil firmu na výrobu lôžok. Dôvodom jeho úspechu – schopnosť adaptovať sa, využiť momentálne šance života, zdravý risk.

Článok – Kilometre za prácou.
Autor analyzuje stav mobility za prácou na Slovensku. Uvádza rôzne príklady ľudí a ich vzťah k cestovaniu za prácou. Mobilita za prácou je jedných z dôležitých faktorov zamestnania sa.

Článok – Netúžil po americkom sne.
Príklad mladého človeka, ktorý odišiel do Ameriky s cieľom realizovať sa vo vysnívanej oblasti. Založil originálne americké internetové rádio. Dôvody úspechu – cieľavedomosť, odvaha vycestovať, žiť v novom prostredí, húževnatosť naplniť svoj sen.

Článok – Zmeniť džob? Občas sa to vyplatí.
Rozsiahlo spracovaná téma o úspešnosti ľudí, ktorí nepracujú vo svojom odbore. Dôvody úspechu – pochopenie, že človek sa môže realizovať hlavne v oblasti, ktorá ho napĺňa, pričom ju nemusel vyštudovať.

Príprava na diskusiu – diskusia v skupinách /5 - 10 minút/

Žiaci sa rozdelia do piatich skupín podľa článku, ktorý si načítali v rámci domácej úlohy. V priebehu 5 minút spoločne stručne zhrnú obsah prečítaného článku a pripravia sa na ohlásenú diskusiu.

Diskusia /25 minút/

Učiteľ uvedie diskusiu:

1. Stručne oboznámte spolužiakov s obsahom článku, ktorý ste čítali. Na základe prečítaného vymenujte faktory, ktoré minimalizujú riziko nezamestnanosti.

Skupina si vyberie jedného hovorcu, ktorý ostatným žiakom stručne predstaví problematiku, o ktorej čítali a jej vzťah k téme. Dôvody vedúce k úspechu na trhu práce, vyplývajúce z článku, uvedie a napíše jeho pomocník zo skupiny heslovite na tabuľu /flipchartový papier, počítač/ - napríklad – nápaditosť, odvaha ísť do neznámeho, zmysel pre zdravý risk, mobilita atď. Ostatní žiaci môžu do diskusie k téme prispieť vlastnými postrehmi. Vystriedajú sa všetky skupiny, pričom na tabuli sa sumarizujú argumenty ako človek v rámci svojich možností môže zamedziť nezamestnanosti.

Učiteľ môže v priebehu práce rozširovať diskusiu o doplnkové otázky vedúce k ďalším dôvodom smerujúcich k úspešnému vyhnutiu sa nezamestnanosti /ktoré nie sú v článkoch také zreteľné/.

1. Dá sa znížiť riziko byť nezamestnaným už vo fáze detstva a mladosti?
/dieťa – sklony k určitej práci, záľuby, žiak – talent na určité oblasti – príprava na prácu, ku ktorej má vzťah a šancu uspieť, študovať odbor, ktorý ho zaujíma, rodičia – zorientovaní, ktoré povolania prax potrebuje/

2. Ovplyvňuje sebahodnotenie človeka jeho úspešnosť na trhu práce? Ako? Zdôvodnite.
/objektívne hodnotenie samého seba – ani sa nepreceňovať, ani nepodceňovať/

3. Ako môžu vôľové vlastnosti ovplyvniť úroveň nezamestnanosti?
/vôľa hľadať zamestnanie, nenechať sa odradiť neúspechom, ísť za svojím cieľom, snaha neustále sa rozvíjať/

4. Ako môže podnikavosť ovplyvniť úspešnosť človeka pri získaní práce?
/nápaditosť v podnikaní, v hľadaní možností, ktoré iní nevidia/

5. Aký význam má celoživotné vzdelávanie?
/má veľký význam; nikdy nevieme, kedy budeme potrebovať ďalšie vedomosti/

6. Je zárukou životného naplnenia pracovať v odbore, ktorý ste vyštudovali?
/áno, ak sa človek pre odbor správne rozhodol a práca v ňom mu prináša všeobecné uspokojenie; nie, ak si ho človek nevybral správne, alebo sa natoľko zmenili podmienky, že pracovať v danom odbore je nevýhodné/

Záver diskusie /5 minút/

Učiteľ skompletizuje faktory, ktoré vedú k minimalizácii neúspešnosti na trhu práce:

 • zdravé sebavedomie /byť si vedomý svojej hodnoty - nepreceňovať sa a ani nepodceňovať/vhodný výber študijného odboru, školy /záujem o štúdium/
 • intenzívne hľadať zamestnanie – inzeráty, osobné návštevy
 • permanentne sledovať dianie na trhu práce i jeho perspektívneho vývoja
 • flexibilita, adaptabilita /cestovanie za prácou, vziať dočasne i menej zaujímavú prácu/
 • odvaha /odísť do zahraničia, nájsť novú oblasť svojho pôsobenia/
 • široký rozptyl záujmov, uplatniteľnosti – zmeniť odbor, keď je to nutné
 • nápaditosť – odhaliť nové možnosti uplatnenia
 • neustále sa rozvíjať – kvalifikačne rásť
 • iné dôvody

Učiteľ zdôrazní, že mať prácu, ktorá človeka napĺňa a živí je veľký životný úspech, ktorý si treba vážiť, ale i zaslúžiť sa oň. Učiteľ môže prácu žiakov ohodnotiť.

Zhrnutie

Úspech v práci prináša do života stabilitu, radosť a spokojnosť. Nezamestnanosť môže vážne narušiť životnú rovnováhu človeka, poškodiť jeho zdravie i sociálne zázemie. Je potrebné znižovať na minimum riziko straty práce prinášajúcej uspokojenie i finančné zabezpečenie. Stav nezamestnanosti môže byť i výzvou k prehodnoteniu životného smerovania a štartom pri objavovaní nových možností sebarealizácie.

Slovník pojmov

Nezamestnanosť
Príčiny nezamestnanosti
Predpoklady úspešnosti na trhu práce

Pomôcky

texty s popisom roly

Články z časopisu Profit
Časopis Profit – 2. 4. 2008 – Soňa Hudecová – Podhorná - Textilka v obývačke
Časopis Profit – 26. 8. 2009 – Matej Gašparovič – Právo prvej noci a posledného slova
Časopis Profit – 26. 8. 2009 – Mária Švecová – Netúžil po americkom sne
Časopis Profit – 3. 6. 2009 – Saša Pribišová, Palo Hlubina – Kilometre za prácou
Časopis Profit – 18. 11. 2009 – Ján Blažej – Zmeniť džob? Občas sa to vyplatí

Citáty

Keď je práca potešením, vtedy je i život šťastím.


ilustračné foto nkzs / sxc.hu

Diskusia (0reakcií)

Generálny partner

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Odborný garant

TREND