Novinky

Tréning učiteľov pre školský rok 2012

Účastníci sa prakticky oboznámia s diskusiou ako efektívnou metódou učenia

379484
02.09.2012

Nový školský rok je tu a s ním aj tréning učiteľov v projekte Myslím ekonomicky. Prihlásilo sa 47 učiteľov, vybrali sme 30. 20 gymnázií, 6 obchodných akadémií a 4 stredné odborné školy.

Termín tréningu: 10.-14. september 2012
Miesto konania:
hotel SENEC v Senci (areál Slnečných jazier)

Pod vedením hlavného lektora Aleša Bednaříka si účastníci vyskúšajú prácu s metodikou, formou workshopov a diskusných hier sa budú venovať praktickému nácviku diskusií, z hľadiska didaktiky sa oboznámia s teoretickým pozadím diskusie ako metódy učenia.

Sprievodný program tréningu budú tvoriť prednášky a diskusie s lektormi. Svoju účasť potvrdili:

Juraj Barta – riaditeľ odboru marketingu a analýzy trhu Slovenskej sporiteľne
Martin Mlýnek
– risk manažér Allianz DSS
Mário Blaščák
– šéfredaktor agentúry World Bussiness Press online
Vladimír Burjan
– riaditeľ Exam Testing
Peter Bologa
- riaditeľ Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici a poslanec mestského zastupiteľstva v Bytči

Program na stiahnutie tu

Všetky náklady (ubytovanie, stravovanie, školiace aktivity, tréningový manuál a metodika, učebnice pre študentov, predplatné titulov TREND a PROFIT, propagačné materiály) spojené s účasťou v projekte sú plne hradené z finančných zdrojov realizátora. Za podporu ďakujeme Nadácii Slovenskej Sporiteľne.

Projekt Myslím ekonomicky funguje už 6 rokov. Vyškolili sme už viac než 150 učiteľov, v minulom roku bolo na Slovensku aktívnych 78 diskusných klubov a v nich viac než 1400 študentov. Tréning učiteľov je oficiálne akreditovaný MŠ SR (10 kreditov).

Projekt iniciuje realizáciu pravidelných diskusných klubov a následne na vybraných SŠ v ponuke školského vzdelávacieho programu zavádza samostatný povinne voliteľný predmet Myslím ekonomicky (seminár z ekonómie). Jeho úlohou je viesť žiakov k tomu, aby porozumeli a dokázali použiť základné poznatky o vzťahoch v trhovej ekonomike. Z hľadiska didaktiky k tomu má dochádzať v procese riadenej (učiteľom facilitovanej) diskusie. Žiaci používajú získané vedomosti o základných ekonomických pojmoch pri príprave prezentácií, analýze ekonomických textov, ekonomických hrách, písaním esejí a počas diskusií, ktorá je ťažiskovou metódou učenia v tomto predmete. Všetci študenti majú počas školského roka k dispozícii ekonomické tituly TREND a PROFIT, ktoré zároveň slúžia ako doplňujúci zdroj vzdelávacích materiálov.

Okrem vedomostného aspektu predmet poskytuje aj možnosti rozvíjania socioemočných stránok osobnosti študentov. Predmet podporuje výchovu k hodnotám ako sú sloboda, zodpovednosť, prosociálnosť, rozvíja zodpovedné správanie, etické rozhodovanie a samostatné a kritické myslenie. Pri vyučovaní sú využívané kooperatívne vyučovacie stratégie, uplatňované je zážitkové a konceptuálne učenie, dochádza programovému k využívaniu medzipredmetových vzťahov. U žiakov tvorivo rozvíja najmä komunikačné zručnosti a kritické myslenie. Faktom ostáva jej obmedzené úspešné použitie iba v menších skupinách aj vysoká náročnosť na metodickú prípravu  pedagógov. Na konci školského roka získa každý študent zapojený do projektu certifikát o jeho absolvovaní.

ilustračné foto JadeGordon / sxc.hu

Diskusia (0reakcií)

Generálny partner

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Odborný garant

TREND