Metodika

Motto:

Niekoľko pravidiel na vedenie rozumu

1. Štúdiom sa má viesť rozum k tomu, aby isto a pravdivo súdil o všetkom, čo sa mu naskytne.

2. Každú otázku je nutné rozložiť na najmenšie časti, ktoré môže rozum iste a nepochybne poznať.

3.  Metóda je potrebná pre hľadanie pravdy. 

4.  A celá metóda spočíva v poriadku a v usporiadaní tých vecí, na ktoré sa má zamerať sila rozumu, aby sme našli nejakú pravdu.

 René Descartes, Rozprava o metóde

Metodika programu Myslím ekonomicky je postavená na participatívnych formách učenia, študenti aktívne formujú priebeh hodín, ich dynamiku zvyšuje dôraz na prácu v malých skupinách, prezentácie študentov a všadeprítomné diskusie.  Z týchto dôvodov je realizácia diskusných klubov náročná na pedagogický výkon učiteľa a použiteľná hlavne v menších skupinách (8 -16 žiakov).

Autorský kolektív novej metodiky tvorí 10 najaktívnejších pedagógov – pripravili ju tí, ktorí majú s realizáciou programu najviac skúsenosti. Tvorba metodiky je otvorený proces, v rámci ktorého sa priebežne dopĺňa a upravuje.

Významným zdrojom podkladových materálov pre diskusie tvoria bezplatne dodávané časopisy TREND a PROFIT.

Všeobecným dôsledkom používania metodiky programu Myslím ekonomicky je demokratizácia vzdelávania.

Netradičný sprievodca študenta diskusným klubom na stiahnutie tu

Hodnotenie učiteľov

Za hlavný prínos diskusného klubu považujem možnosť pracovať inými metódami, než je možné na bežných vyučovacích hodinách ekonomických predmetov. Veľmi oceňujem časopisy, ktoré dostávame a využívame nielen na samotnom diskusnom krúžku, ale aj na odborných  predmetoch na aktualizáciu učiva a zadávanie referátov. V projekte „Myslím ekonomicky“ chcem v nasledujúcom školskom roku pokračovať formou záujmového krúžku a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

Erika Píšiová, Domadice

U nás to zatiaľ bolo ponúknuté pre štvrtý ročník, nakoľko tretiaci na gympli s ekonomikou iba začínajú. Nie je to však problém, do budúcnosti si to viem predstaviť aj pre tretiakov - hlavne v zmysle zmeny foriem práce, vedenie diskusie a schopnosť formulovať a obhajovať svoje názory. V tomto smere vidím najväčší prínos programu aj u maturantov, je to niečo, s čím sa na iných hodinách nestretávajú a musia sa to naučiť - zo začiatku roka to bol problém, dostať ich do diskusie, v závere to bolo už úplne iné - obrovský posun vpred v tomto smere.

Boris Matušek, Trstená

Práca so žiakmi tohto školského roku v rámci projektu Myslím ekonomicky bola v našich podmienkach zaradená do predmetu Manažérstvo a Ekonomická prax. Diskusná forma práce predstavovala len doplnkovú aktivitu. Žiaci dostávali časopisy Profit a Trend, čítali ich v rámci domáceho samoštúdia, alebo tiež na hodine, tak sme niektoré zaujímavé veci referovali a rozvinuli diskusiu k téme. Mrzí ma, že rozsah tejto formy práce je obmedzený, pretože učivo, ktoré potrebujú zvládnuť /maturujú z neho/ je rozsiahle a vyžaduje iné metódy práce. 

Budúcnosť vidím skôr vo zväčšovaní priestoru pre diskusiu na hodinách ekonomiky, marketingu, manažmentu. Veľmi pozitívne hodnotím bezplatné odoberanie časopisov, ktoré lákajú žiakov vnímať ekonomickú realitu, zhodnocovať ju, premýšľať a teda rozvíjať ekonomické myslenie prirodzeným spôsobom.

Ing. Viera Kubovčíková, SOŠ v Spišskej Novej Vsi

Čo sa týka diskusie samotnej, podobne, ako v minulosti bolo potrebné naučiť sa diskutovať. Používala som rôzne motivačné prvky. Výhoda bola, že dvaja až traja študenti mali dostatok otázok a argumentov na rozvíjanie diskusie, niektorí viac  počúvali, vždy sme spoločne našli spôsob, ako zapojiť každého. Na budúci rok o skupinu prejavila záujem aj iná škola. Predpokladám skupinu aj na budúci rok v tej istej škole a skupinu učiteľov. Diskusný klub je úžasná aktivita, o čom svedčí aj záujem študentov. Prispieva k  prepojeniu teoretických poznatkov s reálnou praxou, k rozvoju  ekonomického myslenia a  finančnej gramotnosti študentov.

Miroslava Jakubeková, MPC Trenčín

Samozrejme najpozitívnejšie ohlasy sú od študentov. Dokonca k nám niekedy dobrovoľne prídu a zostanú na hodine aj ti, ktorí tam nepatria. Niekedy je ťažké dosiahnuť u študentov to, aby mysleli, zamýšľali sa a boli aktívni, ale sú na tom určite lepšie ako ti, ktorí sa učia ekonomiku po starom. Je zaujímavé, že sa tešia na Profity, Trendy používam u iných študentov, u starších - maturantov.

Kornélia Lohyňová, Hotelová akadémia Bratislava

Aj na iných vyučovacích hodinách /Ekonomika, Účtovníctvo/ používam formy  vyučovania, ktoré sme sa učili na školení. Teda okrem diskusie je to práca v skupinách, či vyhotovovanie vlastných prezentácií k učivu v  danej téme. Tieto formy sa mi osvedčili, aj žiaci sú spokojní, čo sa mi potvrdilo v dotazníku, kde som zisťovala ich spokojnosť s takýmto vyučovaním.“

Jarmila Bernáthová, Obchodná akadémia Zlaté Moravce 

Hodnotenie študentov

V roku 2010 sa uskutočnilo dotazníkové hodnotenie projektu na vzorke viac než 200 študentov. Tu je stručný výber z vyplnených dotazníkov

  1. Čo bolo Vašou hlavnou motiváciou pre účasť v diskusnom klube? Naplnili sa Vaše očakávania? 

„Mojou motiváciou bolo dozvedieť sa niečo viac o verejnom živote a financiách, čo sa mi z veľkej časti naplnilo pomocou stretnutí s našou profesorkou a tiež čítaním odborných a kvalitných časopisov. Veľmi oceňujem snahu pani profesorky a myšlienku tohto projektu.“

Peter Hospodár

„Hlavnou motiváciu pre mňa bolo získať praktické zručnosti v oblasti podnikateľských aktivít a taktiež som sa chcel naučiť komunikovať s ľuďmi, naučiť sa ich počúvať  a toto všetko sa splnilo. Aplikácia teoretických poznatkov v praxi na školách veľmi chýba, no tento projekt je niečo ako revolúcia. V každom jednom okruhu naplnil moje očakávania.”

Filip Molnár

„Bolo to veľmi pútavé a veľmi sa mi to páčilo. Dúfam, že sa v tomto projekte bude naďalej pokračovať.“

Lukáš Malo

  1. V čom sa hodiny strávené v diskusnom klube odlišovali od iných bežných hodín v škole?

„Predovšetkým priestorom na diskusiu, skutočnou aplikáciou daného učiva naaktuálne ekonomické problémy a aj pokusmi o návrh na ich riešenie. Okrem  toho pokladám pre mňa za veľmi prínosný akýsi nový pohľad na ekonomické problémy aj z inej perspektívy, ktorú som často predtým prehliadal. Za veľmi pozitívny považujem tiež osobný prínos našej vyučujúcej, ktorá sa s nami vždy podelila aj o osobné skúsenosti týkajúce sa danej problematiky.“

Peter Čechvala

„Určite tým, že sa neskúšalo, čo potešilo asi každého, bolo to voľnejšie. Mohli sme rozoberať rôzne veci bez toho že by sa niekto nudil, pretože každý vložil do diskusie niečo čo zaujíma práve jeho.“

Paulína Ličková

„Tieto hodiny boli voľnejšie. Každý z nás mohol vyjadriť svoj názor, ktorý    

ostatní rešpektovali. Spoločne sme riešili ekonomické problémy a rôzne situácie. Bolo to veľmi zaujímavé.“

Barbora Maťúsová

„Koniec všetkým poučkám. Voľnejší priebeh hodiny na ktorej nemusíte sedieť s rukami za chrbtom, ale použijete vlastnú fantáziu, budete kreatívny a dokážete veci o ktorých ani sami netušíte, že viete. Jednoducho použiteľné veci podané hravou, ale zodpovednou formou. Každá hodina má svoje medze. Preto sme sa museli naučiť byť zodpovedný a pracovať v kolektíve. Komunikovať medzi sebou, byť k sebe lojálny kolegiálny a kooperovať ako tím.“

Ľuboš Folťan

  1. Čo by ste navrhovali robiť lepšie? 

-   využívať diskusiu ako metódu aj v iných predmetoch,

-    stretávanie sa na klube, ktorý by bol zaradený v riadnom vyučovacom čase. 

Ivan Gonda

-   možno dať tomu nejaké veľké finále. Nejakú súťaž alebo niečo podobné kde by sme mohli súťažiť o prvenstvo medzi jednotlivými školami zapojenými do tohto projektu.

Filip Molnár

-   možno by jednotlivé hodiny mohli trvať dlhšie, aby sa diskusia dokázala lepšie rozprúdiť...

Ivan Jurikovič

-   možno keby bol väčší priestor a viac času, ale inak by som nič iné nemenila.

Paula Tkáčová

-  ocenil by som keby sa školstvo postavilo vážnejšie k tejto téme a stretnutia boli častejšie, pravidelnejšie.

Peter Hospodár

- asi častejšie stretávanie, pretože to, čo sa udeje za týždeň sa nedá rozdiskutovať poriadne za jednu hodinu. Ale všetko ostatné je skvelé.  

Lukáš Malo

- podľa mňa bol tento klub zaujímavý,  možno by sme na to potrebovali akurát tak viac času.

Katarína Kovalčíková

-  napríklad by mohol prísť niekto úplne cudzí kto by nám niečo ohľadom ekonomického myslenia rozprával, taká diskusná prednáška.“

Paulína Ličková

-  myslím si že tento klub mi pomohol v rozmýšľaní o ekonómii. Táto forma vzdelávania je dobrá. Nemenila by som nič, naopak, malo by toho byť na škole oveľa viacej. Zaujalo ma to práve preto, že sa o ekonómii dozviem niečo nové z iného hľadiska, nie len z výkladu učiteľa.

Nikola Bútorová

Generálny partner

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Odborný garant

TREND