O nás

Profil

Myslím ekonomicky je vzdelávací program ekonomického zamerania, ktorému dominuje diskusia ako metóda učenia. Funguje od roku 2007 a v kontexte prebiehajúcej reformy školstva projekt ponúka odskúšaný a kompletný balík metodických materiálov na to, aby mohol byť na školách zaradený do školského vzdelávacieho programu (ako ekonomický predmet). Študenti si prostredníctvom diskusií, diskusných hier, analýz a interpretácie textov prakticky znázorňujú a vzájomne vysvetľujú základné ekonomické pojmy a princípy.

Kontakt

TREND Representative
Tomášikova 23, 821 01 Bratislava 2
Mariana Butkovská, butkovska@trend.sk
Fedor Blaščák, fedor.blascak@gmail.com, 0905 137 257

Ciele

Primárnym cieľom realizácie takýchto klubov na školách je podpora samostatného a kritického myslenia žiakov. Sekundárnym cieľom projektu je zmena tradičnej role učiteľa a všeobecne zavádzanie a prehlbovanie demokratických princípov do vzdelávania. Z pedagogického hľadiska je projekt postavený na metódach zážitkového učenia.

Procesy

Učitelia absolvujú 4 dňový tréning (akreditovaný MŠ SR) a získajú metodickú príručku a učebné osnovy predmetu. Študenti získajú sprievodcu diskusným klubom – netradičnú učebnicu. Diskusné skupiny na školách fungujú pravidelne (min. 1x týždenne). Účastníci získavajú bezplatne celoročné predplatné ekonomických titulov TREND a PROFIT. Aktivita učiteľov je honorovaná (80 Eur za školský rok).

Tréning učiteľov

Program je určený pre učiteľov so záujmom o inovatívne formy vzdelávania s dôrazom na diskusiu ako metódu učenia. Organizátor projektu je od júna 2011 držiteľom akreditácie Ministerstva školstva SR na poskytovanie kontinuálneho vzdelávanie pedagógov.

Názov vzdelávacieho programu: Rozvoj komunikačných zručností a metodická podpora učiteľov ekonomických predmetov

Počet prideľovaných kreditov: 10

Druh kontinuálneho vzdelávania: Aktualizačné vzdelávanie.

Forma kontinuálneho vzdelávania: Prezenčná forma. 5 - dňový tréning kombinujúci odborné prednášky so zážitkovou formou vzdelávania (pracovné dielne). 40 hodín.

Hlavný cieľ: Naučiť sa aplikovať diskusné metódy pri výučbe ekonómie v rámci rôznych predmetov a pri vedení diskusných klubov podľa metodiky programu Myslím ekonomicky.

Obsah: Prehlbovanie, rozvíjanie a rozširovanie pedagogických vedomostí a zručností pedagogických zamestnancov.

Garantka: Ing. Miroslava Jakubeková, Metodicko-pedagogické centrum Trenčín
Hlavný tréner: Aleš Bednařík
Supervízia: Fedor Blaščák

V roku 2011 sa do programu prihlásilo 65 učiteľov, čo je v porovnaní s predošlými rokmi viac než 200% nárast. Vlna záujmu súvisí, okrem dobrej povesti programu aj s možnosťou získať 10 kreditov v rámci kariérneho rastu pedagogických zamestnancov. Oficiálna akreditácia program nepochybne profesionalizuje.

Realizácia programu na škole

Program „Myslím ekonomicky“ môže byť do života školy vnorený rôznymi spôsobmi – ako nepovinne voliteľný predmet, ako záujmový krúžok, metodiku je možné využívať v rámci iných, existujúcich ekonomických predmetov alebo môže byť dobrovoľnou a neformálnou aktivitou študentov v rámci mimoškolskej činnosti.

Iniciátori

Realizáciu projektu iniciovali Mariana Butkovská (TREND Holding) a Fedor Blaščák, ktorý je autorom celého konceptu a supervízorom programu.

Sponzori

TREND Holding s.r.o.

Týždenník TREND je súčasťou vydavateľstva TREND Holding, ktoré sa špecializuje na segment ekonomických informácií. Vydáva okrem TRENDU dvojtýždenník Profit, knižku TREND top reštaurácie a hotely, prevádzkuje dva portály – najväčší portál s ekonomickými informáciami www.etrend.sk a pre odborníkov z médií, reklamy a marketingu – Mediálne.sk. TREND usporiadava sedem TREND konferencií ročne, www.trendkonferencie.sk. Pod značkou TREND pôsobí analytická jednotka TREND Analyses, ktorá pripravuje v spolupráci s redakciou TRENDU sedem odvetvových ročeniek TREND TOP.

Nadácia Slovenskej sporiteľne a.s.

Prečo sa TREND a Slovenská sporiteľňa rozhodli pre tento projekt?

Týždenník TREND a Slovenská sporiteľňa si ctia hodnoty slobodného trhu, ktoré vytvárajú základ pre prosperujúcu a demokratickú spoločnosť, preto sa rozhodli pravidelne a trvalo podporovať rozvoj ekonomického myslenia u študentov stredných škôl. Úroveň „podnikavosti“ a všeobecne „ekonomickej gramotnosti“ je na Slovensku najnižšia spomedzi krajín v strednej a východnej Európe.

Tím

Koncept, administratíva, supervízia:
Fedor Blaščák – autor konceptu, koordinácia a supervízia projektu
Marianna Butkovská (TREND Holding) – koordinácia a supervízia projektu

Tréning učiteľov:
Aleš Bednařík (nezávislý konzultant a tréner) – autor tréningového manuálu, tréner
Eva Ďuríková (nezávislá konzultantka) – autorka tréningového manuálu, trénerka.

Metodické materiály:
Martin Mlynek (EÚ SAV) – autor 1. verzie metodiky, odborný konzultant
Matúš Pošvanc (Hayekova nadácia) – autor 1. verzie metodiky, odborný konzultant
Martin Chren (Hayekova nadácia) – spoluator metodiky
Michal Ružička (Slovenská debatná asociácia) – autor diskusných hier, tréner
Martin Poliačik (Slovenská debatná asociácia) – autor diskusných hier, tréner.

Autorský kolektív aktuálnej metodiky:
Adriana Vančová, riaditeľka Gymnázia vc Dubnici nad Váhom
Kvetka Danková, učiteľka Gymnázia v Košiciach
Eva Mizeráková, učiteľka Gymnázia v Leviciach
Miroslava Jakubeková, metodička MPC Trenčín
Viera Kubovčíková, učiteľka ekonomických predmetov SOŠ Strojnícka v Spišskej Novej Vsi
Magdaléna Hajtmanková, zástupkyňa na Gymnáziu v Žiline
Beáta Štubňová, Gymnázium v Banskej Bystrici
Alena Zelinová, Obchodná akdémia Dolný Kubín

Generálny partner

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Odborný garant

TREND